Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych kontrahentów oraz osób kontaktujących się

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jesteśmy my, Grupa Visualcom (Visualcom Sp. z o.o. Sp. K., Visualcom PoS Sp. z o.o., Visualcom BB Sp. z o.o., Visualcom PLM Sp. z o.o., Visualcom PE Sp. z o.o.), z siedzibą w Warszawie (01-793) przy ul. Rydygiera 19/U9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: IOD|visualcom.pl| |IOD|visualcom.pl.

 

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe i z jakich kategorii danych korzystamy?

Co do zasady, to Państwo przekazują nam swoje dane osobowe. Może się jednak zdarzyć, że Państwa dane osobowe przekażą nam podmioty trzecie (np. inne firmy lub mogą zostać one zebrane ze źródeł publicznie dostępnych). Przetwarzane dane mogą obejmować dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe).

 

Cele i podstawy przetwarzania

  • w celach współpracy i komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • w celach wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawca serwerów, zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa, zewnętrzne podmioty dostarczające oprogramowanie kadrowo-księgowe, zewnętrzna obsługa prawna, zewnętrza firma zapewniająca wsparcie informatyczne, zewnętrzne podmioty dostarczające oprogramowanie do obsługi zadań wynikających z realizacji umowy (system CRM, systemy komunikacyjne), podmioty podwykonujące zadania wynikające z umowy, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celów, o których mowa powyżej. Szczególne znaczenie mają cele wynikające z rozliczeń rachunkowych i podatkowych.

 

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Brak podania tych danych uniemożliwi współpracę i komunikację oraz/lub zawarcie umowy i realizację świadczenia.

Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe zostaną przekazane do Wielkiej Brytanii, znajdującej się poza strefą Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kraj ten został uznany przez Komisję Europejską za bezpieczny pod kątem przetwarzania danych osobowych. Aby otrzymać kopię przekazanych danych osobowych, należy przesłać wiadomość e-mail pod adres Administratora.

 

Przysługujące prawa

Mają Państwo prawo:

  • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
  • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria|uodo.gov.pl| |kancelaria|uodo.gov.pl.

Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.